Simen Langseth

Hjem

Post-modellen som et strategisk rammeverk

Post-modellen er et strategisk rammeverk for hvordan en kan håndtere en sosial strategi. Post-modellen består av fire steg og skal legge opp en plan for hvordan en skal oppnå mest mulig på SoMe. Post modellen sine fire steg består av people, objectives, strategy og technology.

Mennesker handler om å kartlegge målgruppen og finne ut hvilket atferdsnivå målgruppen har. Målgruppen kan kartlegges ved å bruke en interessentkart basert på tilknytningsmetoden.

Når en har kartlagt målgruppen er det viktig å se hvilken atferd dem har, det er delt opp i ulike «roller» ut ifra grad av involvering. Det er ut ifra hvilken «rolle» brukeren har som hjelper noe med å si hvordan en skal forholde seg til dem. 

Sosialiseringsbrukere (34 %)

  • primært sosial interaksjon med venner og familie

Lukere (29%)

  • primært kikking og bidrar sjeldent med eget innhold.

Sporadiske brukere ( 23%)

  • bruker svært sjeldent, kun nå og da.

Diskusjonsbrukere (9%)

  • primært debatt og diskusjon.

Avanserte brukere ( 5%)

  • bruker svært mye og til masse forskjellig, og bidrar med innhold

Objektiv går på å finne målet. En må finne ut hva en ønsker å oppnå med bruk av sosiale medier og hvilket problem det eventuelt skal løse. Dersom målet er å øke omsetning og treffe forbrukere kan det å fokusere på å senke transaksjonskostnader fra å skape oppmerksomhet til å gjennomføre et kjøp en god ide.

Strategi handler om hva en skal gjøre for å oppnå målet. Det er ulike tilnærminger ut ifra hvilken forretningsfunksjon bedriften har. Bedriften kan derimot ha flere forretningsfunksjoner og tiltak kan til en vissgrad gå om hverandre. 

 

 

I bildet ovenfor ser en ulike forretningsfunksjoner under roller, dette er ulike muligheter for å oppnå målet sitt. Enten om det er branding, salg, kundeservice, utvikling eller å skape innsikt. På høyre siden er det Groundswell objectives noe som sier hvordan en skal opptre for å treffe mest mulig på målet sitt.

Teknologi sier noe om blant annet kanalvalg. Hvordan et kanalvalg velges består av en del ledd. En må tenke på om en skal bruke organisk, betalt eller viralt mediekanal ut ifra hvilken grad av synlighet en trenger. En måte å velge riktig kanal kan være å se på reaksjonegenskaper, distribusjonsegenskaper og prestasjonsegenskaper.

 

Reaksjonsegenskaper sier noe om hvilken situasjon eller kontekst mottakerne er i når de eksponeres for budskapet

 

Distribusjonsegenskaper sier noe om mediets evne til å formilde budskapet til den definerte målgruppen

 

Prestasjonsegenskaper er den evnen kanalen har til å presentere budskapet for mottaker.

 

Hovedpoenget med å følge en slik modell som Post-modellen er for at det sosiale objektet skal føre til sosiale valuta og engasjement. Dette vil lette kunne gi utslag av enten rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster, organisasjonsgevinster og markedsgevinster.

Kilder:

 

  • Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2013)

 

  • Bernoff, Li. Groundswell (2008). Harvard Business Publishing

 

 

  • Brandtzæg, P. B. (2012a): «Social implications of the Internet and social networking sites – a user typology approach». Doktorgradsavhandling. Humanistisk Fakultet: Universitet i Oslo.

 

  • Are Kværk (TNS Gallup) og Stein Erik Selfors (BI): Kanal- og mediavalgproblematikk: funksjoner, egenskaper og respons (1975). Svein Larsen (OMD) og Mona Solvoll (BI): Medieplanlegging (2012)